Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je příspěvková organizace Děčínská sportovní, příspěvková organizace, sídlo Oblouková 1400/6, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ 75107350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 756, dále jako „prodávající“ a na straně druhé je kupující, dále jako „kupující“.  
  
Prodávající provozuje plavecký areál Děčín, na adrese Oblouková 1400/6, Děčín a nabízí široké veřejnosti služby spojené s provozem areálu, zejména v oblasti plavání a potápění, prodeje plaveckých pomůcek a jiných věcí, provozování občerstvení, pořádání sportovních a kulturních akcí pro širokou veřejnost a vzdělávání občanů v oblasti sportovních dovedností, dále jako „služby“.

Účelem VOP je stanovit podmínky smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je poskytování služeb.

Kupující sjednáním služby, zejména zaplacením ceny za služby (typicky na recepci areálu nebo přes platební bránu) potvrzuje, že se před sjednáním služby seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě sjednání služby. 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

  1. požaduje úhradu za službu před zahájením poskytování služby, příp. požaduje povinnost zaplatit zálohu za službu 
  2. ceny služeb jsou uvedeny v areálu (např. recepce) a na webových stránkách provozovaných prodávajícím

III. Smlouva 

Smlouvu může Kupující uzavřít buď v písemné formě anebo ústně, zejména na recepci v areálu, zaplacením ceny služby anebo zálohy.

Prodávající vydá kupujícímu při ústním uzavření smlouvy pokladní doklad o zaplacení ceny služby anebo zálohy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu sjednanou službu. 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba:

- nebude mít během trvání poskytování služby vady, zejména bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby či na základě reklamy; 

- vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne, bezprostředně po poskytnutí služby. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; to se však netýká: 

  1. u věci prodávané za nižší cenu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána; 
  2. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; 
  3. u použité věci vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo 
  4. vyplývá-li to z povahy věci. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Je-li při prodeji věci vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; 
  2. na odstranění vady opravou věci; 
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
  4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

IV. Závěrečná ustanovení 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.12.2018. 

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE Opatření pro Covid 19