NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AQUAPARKU DĚČÍN

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Aquaparku Děčín (dále jen NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD) vychází z PROVOZNÍHO ŘÁDU Aquaparku Děčín, který je odsouhlasen Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Aquaparku Děčín dle zákona č. 258/2000 Sb. § 6, tuto oblast řeší od března 2010 odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 94 0920-1 „Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků – část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků“. Tento Návštěvní řád musí být návštěvníky v daném rozsahu dodržován. Zakoupením vstupenky návštěvník Aquaparku Děčín potvrzuje, že se s NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM řádně seznámil a že jej bude v uvedeném rozsahu respektovat a dodržovat. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD je zveřejněn při vstupu do Aquaparku Děčín na vstupních dveřích, u vstupního turniketu a v prostoru bazénů.

Upozorňujeme návštěvníky, že prostor Aquaparku Děčín je z důvodů bezpečnosti monitorován kamerami.

krytá plavecká hala

Článek I - VSTUP DO KRYTÉ HALY AQUAPARKU DĚČÍN

1.            Používání bazénů kryté plavecké haly je povoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou a čipem, který si návštěvník zakoupí v recepci Aquaparku Děčín. Vstupem do prostoru Aquaparku Děčín jsou návštěvníci povinni dodržovat ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU a dbát pokynů zaměstnanců Aquaparku Děčín.

2.            Dětem mladším 10-ti let je přístup do Aquaparku Děčín dovolen pouze s doprovodem osoby starší 18-ti let. Pokud Aquapark Děčín navštíví osoba, která bude vyžadovat asistenci plavčíka (např. zrakově nebo tělesně postižení lidé) požádají o odborný doprovod již na recepci.

3.            Vstup do bazénů Aquaparku Děčín je povolen pouze v plavkách, v krátkých plaveckých šortkách bez kapes nebo v plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy či jeans kraťasy. Návštěvníkům Aquaparku Děčín je zakázáno použít plavky nebo plavecké šortky, které jsou znečištěné. Dětem do 2 let, kojencům a batolatům je vstup do bazénů dovolen z hygienických důvodů pouze v plenách určených k plavání a koupání nebo v plenkových plavkách. Děti do 1 roku nemají přístup do plaveckých bazénů dle Vyhlášky 238/2011 Sb. V Aquaparku Děčín je pro tyto děti v rámci organizované výuky vyčleněn bazén s označením dětský whirpool, ve kterém je snížená hodnota chloru dle vyhlášky 238/2011 Sb. Do toho bazénu mají během výuky přístup pouze kojenci a batolata s doprovodem.

4.            Při naplnění kapacity bazénů s vodními atrakcemi se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity bazénů.

5.            25m bazén je určený pro plavce, je zde zakázáno používat plavecké pomůcky, jako např. nafukovací rukávky, kruhy, matrace, apod.

6.            Vstup do Aquaparku Děčín není povolen osobám:

• s horečnatým onemocněním, se zánětem očních spojivek, s kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosičům, apod.

• nacházejícím se v karanténě z důvodu infekce (týká se i rodinných příslušníků).

• zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog, léků a jiných psychotropních látek.

• zvířatům.

Článek II - PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ AQUAPARKU DĚČÍN

1.            Každý návštěvník Aquaparku Děčín musí dodržovat osobní čistotu a zachovávat pořádek v celém prostoru Aquaparku Děčín.

2.            Každý návštěvník Aquaparku Děčín je povinen se před vstupem do bazénů řádně umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.

3.            Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci Aquaparku Děčín povinni ukládat do trezorku v recepci. V opačném případě provozovatel neručí za jejich případnou ztrátu. Předměty nalezené v prostorách Aquaparku Děčín lze odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do Knihy ztrát a nálezů.

4.            Návštěvníci Aquaparku Děčín jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny (jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob) a to v plné výši.

5.            Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců Aquaparku Děčín, mohou návštěvníci zapsat do Knihy přání a stížností, uložené v recepci.

6.            Návštěvníci Aquaparku Děčín opustí bazény nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby.

7.            Návštěvníci Aquaparku Děčín akceptují, že v době výuky plavání kojenců a batolat, základních škol, mateřských škol a kroužků, jsou vyhrazené prostory dle rozpisů pro veřejnost uzavřeny. Rozpisy kroužků a plaveckých výuk jsou umístěny na nástěnkách a v recepci Aquaparku Děčín.

8.            Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Návštěvního řádu a to i bez předchozího upozornění.

Článek III - ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V AQUAPARKU DĚČÍN

Návštěvníkům Aquaparku Děčín je zakázáno:

• chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek v celém areálu Aquaparku Děčín.

• rušit klid ostatních návštěvníků Aquaparku Děčín.

• navzájem se potápět, srážet a vhazovat do vody, běhat po ochozech, skákat po nich a pohybovat se na jiných rizikových místech (vodní atrakce).

• bezdůvodně volat o pomoc.

• znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, žvýkaček, apod.

• kouřit, konzumovat potraviny a nápoje v celém objektu – mimo restaurace.

• vstupovat do bazénů se žvýkačkou.

• vnášet do areálu Aquaparku Děčín předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

• vodit do areálu Aquaparku Děčín psy nebo jiná zvířata.

• neoprávněně a bezdůvodně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

• vnášet do areálu Aquaparku Děčín velké nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, míče, tenisové míčky (povoleny jsou pouze dětské nafukovací rukávky, dětské nafukovací kruhy a plavecké brýle).

Článek IV - VODNÍ ATRAKCE

1.            Využití vodních atrakcí je součástí vstupného do Aquaparku Děčín – kryté plavecké haly.

2.            Jízda na tobogánech:

• návštěvník Aquaparku Děčín musí dbát na zvýšenou opatrnost.

• vstup na tobogán je dle schváleného NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU povolen pouze osobám vyšším než 110 cm.

• vstup na vnitřní kruhový tobogán je dle schváleného NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU povolen pouze plavcům a osobám vyšším než 110 cm.

• na tobogánech se jezdí samostatně, vsedě popř. vleže na zádech nohama po směru jízdy, zachovávají se rozestupy a dbá se na zvýšenou opatrnost.

• na bezpečnost návštěvníků využívající Aquapark Děčín včetně atrakcí dohlížejí pověření odpovědní pracovníci na daném úseku (plavčíci).

• pokyny obsluhy, pověřených odpovědných pracovníků (plavčíků) jsou závazné.

3.            Atrakce:

• návštěvník Aquaparku Děčín musí dbát na zvýšenou opatrnost.

• je zakázáno vzájemně se potápět, vhazovat druhé do vody, skákat z ochozů.

• jednotlivé bazénové atrakce jsou v provozu dle uvážení plavčíka.

• doporučená doba pobytu ve whirpoolu je 20 minut.

Článek V - VYLOUČENÍ NÁVŠTĚVNÍKA Z AQUAPARKU DĚČÍN

Z Aquaparku Děčín bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který přes opakovaná napomenutí nedodržuje ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (plavčíků). Pokud jednání návštěvníka Aquaparku Děčín po době porušení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU naplní skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, bude přivolána Městská policie Děčín či Policie ČR.

Článek VI - ÚHRADA PŘÍPADNÝCH ŠKOD

Pokud návštěvník Aquaparku Děčín svým nevhodným chováním a nedodržováním NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU způsobí provozovateli jakoukoliv škodu, je povinen ji uhradit v plné výši.

venkovní areál

Článek I - Vstup do venkovního areálu AQUAPARKU DĚČÍN

1.            Vstup do venkovního areálu Aquaparku Děčín je dovolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo čipem, který si návštěvník zakoupí v recepci Aquaparku Děčín. Vstupem do prostoru venkovního areálu Aquaparku Děčín jsou návštěvníci povinni dodržovat ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU a dbát pokynů pověřených a odpovědných zaměstnanců – plavčíků Aquaparku Děčín.

2.            Prodej vstupenek začíná otevřením recepce Aquaparku Děčín a končí 30 minut před uzavřením venkovního areálu Aquaparku Děčín. Zakoupená vstupenka platí pouze 1 den, v den jejího vydání a v provozní době. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.

3.            Dětem mladším 10-ti let je přístup do venkovního areálu Aquaparku Děčín povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Pokud Aquapark Děčín navštíví osoba, která bude vyžadovat asistenci plavčíka (např. zrakově nebo tělesně postižení lidé) požádají o odborný doprovod již na recepci.

4.            Vstup do venkovních bazénů v Aquaparku Děčín je povolen pouze v plavkách, v krátkých plaveckých šortkách bez kapes nebo v plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy či jeans kraťasy. Návštěvníkům Aquaparku Děčín je zakázáno použít plavky nebo plavecké šortky, které jsou znečištěné. Dětem do 2 let, kojencům a batolatům je vstup do bazénů dovolen z hygienických důvodů pouze v plenách určených k plavání a koupání nebo v plenkových plavkách. Děti do 1 roku nemají přístup do plaveckých bazénů dle vyhlášky 238/2011 Sb.

5.            Při naplnění kapacity bazénů s vodními atrakcemi se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity bazénů.

6.            Neplavcům jsou vyhrazeny prostory pro neplavce. V 50-ti m bazénu není neplavcům povoleno se zdržovat ani s plaveckými pomůckami (rukávky, plavecké destičky, ploutve, potápěčské brýle, nafukovací matrace, nafukovací kruhy, atd.). V 25-ti m bazénu je toto možné pouze s dozorem osoby, plavce starší 18-ti let.

               Nový nerezový polyfunkční bazén je určený pouze pro plavce, zakázány jsou plavecké pomůcky jako např. rukávky, plavecké destičky, nafukovací matrace, nafukovací kruhy apod.

               Pravidla pro potápění:

• Vstup pro potápěče je podmíněn osobám s potápěčskou licencí nebo s instruktorem potápění, který se prokáže průkazem potápěče

• Potápěčská jáma je k dispozici vždy pod dozorem plavčíka

• Potápění s přístroji je možné, po předchozí domluvě min. 1 den předem, rezervace je možná do 18 hodin na tel. čísle 412704211

7.            Vstup do Aquaparku Děčín není povolen osobám:

• s horečnatým onemocněním, se zánětem očních spojivek, s kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, apod.

• nacházejícím se v karanténě z důvodu infekce (týká se i rodinných příslušníků).

• zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog, léků a jiných psychotropních látek.

8.            Po ukončení provozní doby venkovního areálu Aquaparku Děčín je zakázán pobyt nepovolených osob v prostorách areálu.

9.            Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Návštěvního řádu a to i bez předchozího upozornění.

Článek II - PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ VENKOVNÍHO AREÁLU AQUAPARKU DĚČÍN

1.            Každý návštěvník musí dodržovat osobní čistotu a zachovávat pořádek v celém prostoru venkovního areálu Aquaparku Děčín.

2.            Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénů umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.

3.            Peníze a cenné předměty (mobilní telefony, šperky, platební karty, aj…) si návštěvníci mohou ukládat do trezoru v recepci Aquaparku Děčín. V opačném případě provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené ve venkovním areálu Aquaparku Děčín lze odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do Knihy ztrát a nálezů.

4.            Návštěvníci, kteří způsobí vlastní vinou škodu na zařízení nebo na majetku ostatních osob jsou povinni tuto škodu uhradit v plné výši.

5.            Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců Aquaparku Děčín, mohou návštěvníci zapsat do Knihy přání a stížností, která je uložena v recepci areálu Aquaparku Děčín.

6.            Návštěvníci opustí bazény venkovního areálu Aquaparku Děčín nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby Aquaparku Děčín.

7.            Návštěvníkům venkovního areálu Aquaparku Děčín není povoleno:

• chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

• rušit klid ostatních návštěvníků Aquaparku Děčín.

• navzájem se potápět, srážet a vhazovat do vody, běhat po ochozech, skákat z nich či z jiných rizikových míst – vodní atrakce.

• bezdůvodně volat o pomoc.

• znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků, žvýkaček, a pod.

• vstupovat do bazénů se žvýkačkou.

• vstupovat k bazénům za žlutou čáru s jídlem, cigaretami, alkoholem. Veškerá konzumace potravin a tekutin je v tomto prostoru přísně zakázána.

• vnášet do areálu Aquaparku Děčín předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

• vnášet do venkovního areálu Aquaparku Děčín předměty, které by mohly způsobit zranění.

• vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

• neoprávněně a bezdůvodně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.

• vnášet do areálu velké nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, míče, tenisové míčky. Povoleny jsou pouze dětské nafukovací rukávky, plavecké brýle, dětské nafukovací kruhy.

• jezdit v areálu na kole nebo na kolečkových bruslích.

• kouřit v šatnách, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví.

• poškozovat stromy a keře.

Článek III - VODNÍ ATRAKCE

•  Využití vodních atrakcí je zahrnuto v ceně vstupného do venkovního areálu Aquaparku Děčín.

•  Atrakce lze využívat jen se zvýšenou opatrností.

•  Vzájemné potápění, strkání a vhazování druhých osob do vody a skákání z ochozů a dalších nebezpečných míst je zakázáno.

•  Jednotlivé bazénové atrakce jsou v provozu dle uvážení plavčíka.

Článek IV -  VYLOUČENÍ NÁVŠTĚVNÍKA Z AQUAPARKU DĚČÍN

Z venkovního areálu Aquaparku Děčín bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který přes opakovaná napomenutí nedodržuje ustanovení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (plavčíků). Pokud jednání návštěvníka Aquaparku Děčín po době porušení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU naplní skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, bude přivolána Městská policie či Policie ČR.

Článek V - ÚHRADA PŘÍPADNÝCH ŠKOD

Pokud návštěvník Aquaparku Děčín svým nevhodným chováním a nedodržováním NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU způsobí provozovateli jakoukoliv škodu, je povinen ji uhradit v plné výši.                     

AQUA HOTEL - REZERVACE ONLINE Opatření pro Covid 19